Europe's Beating Cancer Plan:

EU-kommissionens plan för att övervinna cancer! 3 februari 2021 (Engelska)

Publicerad: 2021-02-07

Levererad av:  

Att införa SVF - standardiserade vårdförlopp:

SVF är ett nationellt arbetssätt inom cancervården i Sverige, som ska minska onödig och oviss väntan för patienten. Alla standardiserade vårdförlopp startar med en välgrundad misstanke om cancer. Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta har tagits fram av nationella vårdprogramgrupper för varje cancerdiagnos. Tiden från välgrundad misstanke till start av en eventuell behandling mäts likadant överallt i landet. Målet är en jämlik cancervård i hela Sverige. Skriften är från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Publicerad: 2020-12-02

Levererad av:  

ECIS - European Cancer Information System:

Ordlista på engelska inom EU för cancerområdet. Glossary - words and expressions used within the European Cancer Information System.

Publicerad: 2020-11-18

Levererad av:  

Avgiftsfri mammografi:

Deltagandet i mammografiscreening har stärkts något i vissa grupper, men sammantaget verkar avgiftsfrihet ha haft svag effekt på deltagandet de första två åren efter införandet. Det behövs därför ett fortsatt utvecklingsarbete med fokus på ett jämlikt deltagande i mammografiscreening. En rapport från Vårdanalys september 2020.

Publicerad: 2020-11-18

Levererad av:  

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar? Behov av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården:

Patienter och vårdpersonal uttrycker att många av de behov av digitala stöd som funnits under lång tid fortfarande kvarstår, trots att målbilden och ambitionen med styrningen för e-hälsoutvecklingen länge varit en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö. Vårdanalys har analyserat vilka behov av digitala stöd personal och patienter i cancervården har, och vad styrande aktörer på olika nivåer gör och borde göra för att dessa behov ska tillgodoses. Rapport från Vårdanalys 2019.

Publicerad: 2020-11-18

Levererad av:  

WHO guidelines for the use of thermal ablation for cervical pre-cancer lesions - WHO:

WHO's riktlinjer för behandling av livmoderhalscancer, 2019. It is estimated that more than 311 000 women die of cervical cancer each year. Of these deaths, 91% occur in low- and middle-income countries. Demographic changes and a lack of action mean that the number of deaths per year is projected to reach 460 000 by 2040. Screening programmes have dramatically reduced cervical cancer rates in high-income countries. Screening using a cytology-based method and histological confirmation of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) is typically followed by treatment such as cryotherapy, large loop excision of the transformation zone (LLETZ), and cold knife conization (CKC). However, in low- and middle-income countries, it has not been possible to obtain high population coverage with cytology-based screening, and other tests are being used to screen, including visual inspection with acetic acid (VIA) and more recently, DNA/RNA tests for human papillomavirus (HPV). Screen-and-treat algorithms, where women who are positive for a screening test are treated with ablative treatment (destruction of the cervical transformation zone including the lesion), have been implemented.

Publicerad: 2020-11-12

Levererad av:  

WHO GUIDELINES FOR THE PHARMACOLOGICAL AND RADIOTHERAPEUTIC MANAGEMENT OF CANCERPAIN IN ADULTS AND ADOLESCENTS:

WHO's riktlinjer för smärtbehandling vid cancer, 2019 Cancers are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, responsible for 18.1 million new cases and 9.6 million deaths in 2018, significantly increasing the burden on patients, families, communities and the health system (1). Pain is experienced by 55% of patients undergoing anti-cancer treatment and by 66% of patients who have advanced, metastatic, or terminal disease (2). The goal of cancer pain management is to relieve pain to a level that allows for an acceptable quality of life

Publicerad: 2020-11-12

Levererad av:  

Läget för bröstcancer inom EU 2020:

Beräkningar ligger på att 13,3% av alla nya cancerfall i EU:s medlemsländer är bröstcancer. Det gör det till den mest vanliga cancerformen. Det står för ungefär28,7% av alla nya cancerfall för kvinnor. It is estimated that breast cancer accounts for 13.3% of all new cancer cases diagnosed in EU-27 countries in 2020. This makes it the most frequently occuring cancer. It is estimated that it accounts for 28.7% of all new cancers in women.

Publicerad: 2020-11-06

Levererad av:  

World Cancer Report 2020 - WHO:

World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention is a multidisciplinary publication, with leading international scientists as authors and reviewers. More than 60 different chapters describe multiple aspects of cancer prevention and the research that underpins prevention, focusing on research activity during the past 5 years. Starting with the latest trends in cancer incidence and mortality worldwide, this publication provides wide-ranging insights into cancer prevention based on the known causes of cancer, factors that determine how cancer develops, and the behaviour of different tumour types, and presents a broad scope of interventions to reduce the cancer burden from a global perspective, including addressing inequalities that affect cancer prevention.

Publicerad: 2020-11-06

Levererad av:  

Omotiverat olika - Socioekonomiska och regionala skillnader i cancervården 2019:8:

Rapport från Vårdanalys om skillnader i cancervården. Jämlik vård är angeläget ur ett patient- och medborgarperspektiv. Faktorer som bland annat kön, etnicitet, socioekonomiska förhållanden eller var i landet man bor ska inte påverka vilken vård och behandling man får. Men alla skillnader som observeras i vården innebär inte nödvändigtvis att vården är ojämlik. Därför är det viktigt att skilja på skillnader och olikheter å ena sidan, och ojämlik vård å andra sidan. I den här rapporten analyserar vi om det finns skillnader mellan socioekonomiska grupper och landsting i delar av den svenska cancervården. När det gäller vård och behandling av cancersjuka strävar vi efter att identifiera omotiverade skillnader. Förutom att kunskapen om eventuella skillnader är viktig i sig till följd av målet om en jämlik vård, är arbetet också ett exempel på hur jämlikhetsanalyserna kan stärkas i den nationella uppföljningen. I förlängningen är vår förhoppning att arbetet ska bidra till regeringens mål om att minska omotiverade skillnader inom cancervården.

Publicerad: 2020-10-30

Levererad av:  

Njurcancer - fakta:

Omkring 1 000 personer i Sverige drabbas varje år av njurcancer och runt 500 dör i sin sjukdom. Här finns fakta om sjukdomen.

Publicerad: 2020-10-28

Levererad av:  

Rapport om immunterapi:

Checkpoints öppnar dörren för immunterapi. Immunterapi vid cancer syftar till att på olika sätt förstärka det egna immunförsvarets naturliga förmåga att känna igen, söka upp och bekämpa cancer. Hur immunförsvaret bekämpar cancer kan illustreras med den så kallade cancerimmunitetscykeln (se beskrivning här bredvid). Längs denna cykel finns en mängd olika mekanismer och kontrollpunkter, även kallade checkpoints. Dessa checkpoints kan utnyttjas av cancercellerna för att maskera sig för immunförsvaret. Omvänt kan riktade immunterapier utnyttja mekanismerna för att återställa och stärka immunförsvaret mot cancercellerna. Rapport från Roche 2019

Publicerad: 2020-10-28

Levererad av:  

Trimmade T-celler - cell- och genterapier:

ATT TRIMMA DET EGNA immunförsvaret för att det ska kunna angripa cancercellerna följer precisionsmedicinska principer och det är med en hisnande känsla vi ser de möjligheter som ligger strax bortom horisonten. Många vill vara först ut och ligga i framkant för att kunna erbjuda patienter dessa behandlingar, som är helt banbrytande och som alldeles nyss sågs som ren science fiction. Den internationella konkurrensen är hård och Sverige ligger än så länge bra till.

Publicerad: 2020-10-27

Levererad av:  

Livet med Lungcancer:

ATT FÅ DIAGNOSEN LUNGCANCER och därmed beskedet om att ha drabbats av en livshotande sjukdom påverkar både den som är sjuk och den närmaste omgivningen. Hur du själv och dina närmaste reagerar är förstås individuellt och det finns inga enkla beskrivningar som stämmer in på alla, men information och råd kan hjälpa. Fullkomligt självklart är att alla som drabbas av lungcancer har rätt till bästa möjliga vård och omsorg, precis som de som fått någon annan form av cancer ? oavsett var i landet du behandlas. Vi hoppas att denna lilla bok ska vara en hjälp under och efter behandlingen. Här finner du information om sjukdomen, diagnos, behandlingar, stöd och ekonomiskt stöd i en tid då tillvaron vänts upp och ner. Du får också möta några personer med personlig erfarenhet av lungcancer, både patienter, närstående och vårdpersonal.

Publicerad: 2020-10-27

Levererad av: Lungcancerföreningen Stödet