Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende:

Standarden SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, publicerades 2015 och kom i en reviderad version 2017. Standarden kan användas som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, och även som underlag vid upphandling, utbildning eller tillsyn. SiS 2017

Publicerad: 2020-11-25

Levererad av:  

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning:

Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund. SiS 2013

Publicerad: 2020-11-25

Levererad av:  

Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19:

Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser tar Socialstyrelsen fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter. Patienter som har vårdats för covid-19 kan vara kraftigt medtagna. Särskilt intensivvård kan bli både långvarig och tuff, speciellt för de som måste vårdas i respirator. Det finns risk att musklerna försvagas, även de som används för att andas, samt att man blir undernärd. Vissa får även neurologiska och psykiska besvär.

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada:

Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU 2019.

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Arbetslivsinriktad rehabilitering:

Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Skriften från SKR 2016 ger bland annat handfasta råd kring hur en rehabiliteringskedja kan se ut samt en inblick i gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet.

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av: