Demensomsorg för invandrare. En handbok:

Denna publikationen om omsorg för invandrare med demens riktar sig till dig som är verksam inom demensomsorg och dagligen möter personer med migrantbakgrund. I de nordiska länderna har troligen fler än en halv miljon människor en demenssjukdom eller lindriga kognitiva störningar. Antalet personer med demens förväntas öka kraftigt efter 2020 när efterkrigstidens generation uppnår hög ålder. I gruppen ingår även många personer med migrantbakgrund, som kom till Norden på 1960-, 1970- och 1980-talet. Nordens Välfärdscenter 2020

Publicerad: 2020-12-02

Levererad av:  

Urfolk och demens i Norden:

De nordiska ländernas samarbete på demensområdet, som koordineras av Nordens välfärdscenter, har visat på ett behov för att etablera en kunskapsbaslinje, systematisera erfarenhetsutbyte och skapa en arena för att diskutera vad som är bra vård och omsorg för samer och inuiter med demens. Det råder brist på forskning och evidensbaserad kunskap om vård och omsorg för samer och inuiter med demens, men både i Finland, Norge, Sverige och Grönland pågår vissa initiativ och forskningsprojekt. Denna rapport sammanfattar slutsatser och förslag från grupparbete på den första nordiska konferensen om urfolk och demens. Konferensen anordnades i Östersund (Staare) hösten 2018 av Nordens välfärdscenter, Region Jämtland Härjedalen och det samiska jubileumsåret Staare 2018. Slutsatserna och förslagen handlar till exempel om vilka konkreta insatser och förändringar som behövs för att personer med urfolksbakgrund och demens ska få bättre stöd och service i nordiska kommuner, om hur vi kan dela kunskap på tvärs av kommuner och länder eller om hur ny kunskap kan implementeras i praktiken. Arbetsgruppernas synpunkter är sammanställda av Nordens välfärdscenter, men uttrycker inte någon prioritering eller rekommendation från vår sida. Nordens Välfärdscenter 2020

Publicerad: 2020-12-02

Levererad av:  

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning:

Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund. SiS 2013

Publicerad: 2020-11-25

Levererad av:  

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada:

Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU 2019.

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Känn pulsen och minska risken för stroke:

Tack vare regelbunden pulskontroll kan dolt förmaksflimmer diagnostiseras innan det leder till stroke. Lär dig om förmaksflimmer och hur du tar din puls för att upptäcka hur hjärtat slår.

Publicerad: 2020-11-19

Levererad av:  

Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom:

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser (eng. music-based therapeutic interventions) för personer med demenssjukdom.2020

Publicerad: 2020-11-19

Levererad av:  

RISK REDUCTION OF COGNITIVE DECLINE AND DEMENTIA - WHO GUIDELINES:

Demens är en snabbt växande folksjukdom som påverkar ca 50 miljoner över hela världen. Här är WHO's riktlinjer 2019 för denna sjukdom. Dementia is a rapidly growing public health problem affecting around 50 million people around the world. There are nearly 10 million new cases every year and this figure is set to triple by 2050. Dementia is a major cause of disability and dependency among older people and can devastate the lives of affected individuals, their carers and families. Additionally, the disease inflicts a heavy economic burden on societies as a whole, with the costs of caring for people with dementia estimated to rise to US$ 2 trillion annually by 2030.

Publicerad: 2020-11-12

Levererad av: